2016 P&I

Contest & Event 2016. 5. 8. 10:45
728x90

 

 

 

 

 

 

올해도 어김없이 코엑스에서 P&I 가 열렸습니다

 

 

전 일부러 6일날 다녀왔는데요 임시공휴일이되서 그런지 꽤 많은 사람들이 P&I 를 보러왔습니다

 

 

이번 행사는 거를까 생각했는데 초청장이 생겨서 다녀왔는데요 딱 한시간정도 있다가 왔습니다

 

 

모델들도 다 안찍고 몇명만 찍고 그냥 왔네요

 

 

간단히 P&I 나왔던 모델들 포스팅하겠습니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tags : ,
: Comments 1

Write a comment