LOL 신인발굴프로젝트 공연

Performence 2015. 8. 26. 17:54
728x90

 

 

 

개인적으로 정말 잘됬으면 하는

 

 

 

신인 걸그룹중 한팀입니다

 

 

 

신.발에서만 두번째 보는 팀인데요

 

 

 

올 가을에 정식으로 앨범 나오고 데뷔한다고 하니

 

 

 

기대가 되네요 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: